A Versenyről

A Verseny története
A Verseny rövid leírása
Részletes versenyszabályzat

A Verseny rövid története

Az Ókortudományi Társaság 1958-as megalakulása után nem sokkal, 1962-ben indult el a Verseny kísérleti jelleggel a budapesti középiskolások számára. A Verseny létrehozója és évtizedekig fáradhatatlan mozgatója Berényiné Dr. Révész Mária (1908-1993) egyetemi docens volt. 1963-ban már több megye is csatlakozott a kezdeményezéshez, majd 1964-ben volt az első országos szintű kétfordulós verseny. Az 1999/2000-es tanévben a Verseny Rimócziné Dr. Hamar Márta (1938-2006) egyetemi docens (a kezdetektől 2003-ig a szervezőbizottság fáradhatatlan tagja) kezdeményezésére két kategóriássá bővült.

A Verseny (korábban: az Ókortudományi Társaság országos tanulmányi versenye latint második éve tanuló középiskolások számára) 2001-től viseli a nemzetközi hírű magyar ókortudós, Ábel Jenő (1858 —1889) nevét. A Verseny meghirdetője az Ókortudományi Társaság, fő támogatója az oktatásért felelős Minisztérium, fővédnöke 2007-ig Dr. Borzsák István (1914-2007) Széchenyi-díjas akadémikus, professor emeritus, 2008-tól Dr. Ritoók Zsigmond Széchenyi- és Bolyai-díjas akadémikus, professor emeritus, szervezője és lebonyolítója az ELTE BTK Ókortudományi Intézetének Latin Tanszéke. A Verseny szervezőbizottságának jelenlegi tagjai: Dr. Kopeczky Rita adjunktus, Dr. Krupp József adjunktus, Dr. Simon L. Zoltán adjunktus, Dr. Adamik Béla docens és Nemes Júlia, a verseny ügyintézője.


(az oldal tetejére)


A Verseny rövid leírása
A verseny első fordulójára a versenybizottság szöveget választ mindkét kategória számára, melyeket gondos és alapos munkával a kiírásban megadott nyelvi követelményrendszerhez adaptál. A tételszöveget a megfelelő instrukciókat tartalmazó kísérőlevéllel együtt az ELTE Latin Tanszéke elektronikus úton eljuttatja a versenyre jelentkezett iskolák igazgatóihoz, akik az iskola latin tanáraival együtt februárban az írásbeli érettségi szabályai szerint lebonyolítják az első fordulót, megfelelő terme(ke)t és felügyeletet biztosítva a versenyző diákok munkájához. A 3 órás fordulóban a diákok szótár segítségével lefordítják a tételszöveget. A versenyzők latintanára kijavítja a dolgozatokat és a legjobb dolgozatokat postai úton beküldi az iskolán keresztül a Tanszéknek. A versenybizottság behívja a beküldött dolgozatok alapján a legjobb diákokat a második, áprilisi fordulóra, melyre az ELTE épületében kerül sor. A versenybizottság erre a fordulóra is szöveget választ mindkét kategória számára, melyeket gondos és alapos munkával a kiírásban megadott nyelvi követelményrendszerhez adaptál. A felügyeletet a Tanszék tanárai és diákjai biztosítják. A 4 órás fordulóban a diákok szótár segítségével lefordítják a tételszöveget. A dolgozatokat a versenybizottság javítja ki, majd rangsorolja a dolgozatokat és dönt a helyezésekről (1–20. hely), a kiemelt dicséretekről (21–40. hely) és dicséretekről (41–60/70. hely).

(az oldal tetejére)


Részletes versenyszabályzat

 

A Verseny szervezőbizottsága az adott tanév első felében mindig közzéteszi a Verseny honlapján az aktuális tanévre szóló Felhívását, amelyet elektronikus úton a versenyen korábban már részt vett iskolák igazgatóinak és latintanáraiknak is megküld. A közzétett Felhívás tartalmazza az aktuális menetrendet és tudnivalókat. Az aktualitásokon túlmutató általános versenyfeltételek a következők:

A Versenyre valamennyi magyarországi középiskola nappali tagozatos tanulója jelentkezhet, két kategóriában: 1. maiores-kategória a 9. és 10. osztályos tanulóknak (11. osztályosok csak akkor indulhatnak, ha második éve tanulják a nyelvet), 2. minores-kategória a 7-8. osztályos tanulók számára (9. osztályosok is indulhatnak, ha első éve tanulják a nyelvet). Ebből következően egy kategóriában kétszer is részt lehet venni. A részvétel természetes feltétele, hogy a versenyző birtokában van, vagy mindent megtesz azért, hogy a verseny fordulóinak idejére birtokában legyen a versenykiírásban szereplő nyelvi követelményrendszernek. A tanulók a Verseny első fordulójára minden év januárjában a latintanárnál, illetve az iskola igazgatójánál jelentkeznek, majd az iskola a hónap végéig kategóriánként összesítve levélben közli a nevezés tényét és a jelentkezők létszámát az ELTE BTK Latin Tanszékével. A második, döntő fordulón azok a tanulók vehetnek részt, akiket a versenybizottság a Verseny honlapján közzétett körlevélben a döntő fordulóra behívott.

Azon nyelvtani tudnivalók, amelyeknek feltétlenül birtokában kell lennie annak a diáknak, aki a versenyen indulni szeretne, a következők (Forrás: N. Horváth Margit – Dr. Nagy Ferenc: Latin nyelvkönyv I. és II.):

            „Minores” kategória: 1-5. declinatio, vocativus, locativus, melléknevek alapfokban, személyes, birtokos, visszaható névmás, hic3, ille3, qui3, 1-4. coniugatio: aktív indicativusi idők (impf. és perf.) létigéből is, első imperativus. Mondattan: egyszerű mondat, mellérendelő mondatok, vonatkozói alárendelő mondat indicativusszal, időhatározói mondat indicativusszal (cum temporale, postquam), okhatározói mondatok közül: quod, quia + ind. A döntőre ezeken kívül: coniunctivus  (impf. és perf.), supinum accusativus, ut finale, cum historicum, feltételes mondatok közül: casus realis.

            „Maiores” kategória (a minores” kategória követelményein túl): Az öt declinatio főneveinek és mellékneveinek ragozása, beleértve a kivételeket is. Az igeragozásból: indicativus, coniunctivus, imperativus, mindez activumban és passivumban. Rendhagyó igék: sum, possum, fero, eo, volo; a csak perfectumi alakú igék közül: coepi, memini. Participiumok közül: part. impf. act., part. perf. pass., part. inst. act. Infinitivusokból: inf. impf. act. és pass., inf. perf. act. és pass., inf. inst. act. Álszenvedők, pl. nascor, morior, félig-álszenvedők, pl. gaudeo, fio is. A supinum használata. Személyes, birtokos, visszaható, mutató, vonatkozó, meghatározó (ipse, ipsa, ipsum; idem, eadem, idem; quidam, quaedam, quoddam) névmások, tőszámnevek 1—1000-ig. Melléknévfokozás, a rendhagyóak is. Adverbiumképzés, a rendhagyóak is. Esettan: genitivus obiectivus és subiectivus, partitivus, ablativus loci (honnan? és hol? kérdésre), separationis, originis, causae, comparationis, instrumenti, sociativus, modi, mensurae, qualitatis, limitationis, temporis; passiv igék melletti abl. auctoris és rei efficientis. Mondattan: Ablativus absolutus. Accusativus cum infinitivo. Függő kérdés. Célhatározói alárendelő mellékmondat. Célzatos alanyi/tárgyi mellékmondat. Feltételes alárendelő mellékmondat. A döntőre ezeken kívül: part. inst. pass., gerundiumos és gerundivumos szerkezet.

Amennyiben a tanuló megfelel a jelentkezés és részvétel feltételeinek, akkor a Versenyen való részvételnek kizáró oka nincsen.

A részvevő tanuló jogosult arra, hogy az iskolai első fordulón és, behívása esetén, a második döntő fordulón zárthelyi dolgozatként megírhassa kategóriája tételszövegét, s munkájához bármilyen latin-magyar, magyar-latin szótárat felhasználhasson; egyéb segédeszköz (nyelvtankönyv, tankönyv stb.) használatára viszont nem jogosult. A részvevő tanuló kötelessége, hogy betartsa mindazokat a szabályokat, melyek az írásbeli érettségi megírásának biztonsági követelményeire vonatkoznak. A nem megengedett segédeszközök használata a Versenyből való azonnali kizárást von maga után. A nem budapesti hallgatók jogosultak arra, hogy a döntőn való részvételre az Ókortudományi Társaságtól teljes vagy részleges útiköltség-térítésben részesüljenek, amennyiben ezt a költséget a tanuló iskolája nem tudja állni.

Az Ókortudományi Társaság megbízásából a Versenyt kezdettől, tehát 1962-től fogva az ELTE Latin Tanszékének oktatóiból álló Szervezőbizottság szervezi, a Verseny fővédnökének segítségével és szakmai felügyelete mellett. A verseny adminisztrációját a Szervezőbizottság javaslatára az Ókortudományi Társaságtól erre felkért személy végzi. A Versennyel kapcsolatos pénzügyeket az Ókortudományi Társaság kincstárnoka intézi.

A verseny első fordulójára a versenybizottság szöveget választ mindkét kategória számára, melyeket gondos és alapos munkával a kiírásban megadott nyelvi követelményrendszerhez adaptál. A tételszöveget kísérőlevéllel együtt az ELTE Latin Tanszéke elektronikus úton eljuttatja a versenyre jelentkezett iskolák igazgatóihoz, akik az iskola latin tanáraival együtt február első péntekjén lebonyolítják az első fordulót, megfelelő terme(ke)t és felügyeletet biztosítva a versenyre jelentkező tanulók munkájához. A 3 órás fordulóban a diákok szótár segítségével lefordítják a tételszöveget. A versenyzők latintanára kijavítja a dolgozatokat és a legjobb dolgozatokat beküldi az iskolán keresztül postai úton a Tanszéknek. A versenybizottság behívja a beküldött dolgozatok alapján a legjobb diákokat a második, áprilisi fordulóra, melyre az ELTE épületében kerül sor, általában április második vagy harmadik szombatján (a húsvét függvényében). A versenybizottság erre a fordulóra is szöveget választ mindkét kategória számára, melyeket gondos és alapos munkával a kiírásban megadott nyelvi követelményrendszerhez adaptál. A felügyeletet a Tanszék tanárai és diákjai biztosítják. A 4 órás fordulóban a diákok szótár segítségével lefordítják a tételszöveget. A 4 órás fordulóban a diákok szótár segítségével lefordítják a tételszöveget. A dolgozatokat a versenybizottság javítja ki, majd rangsorolja a dolgozatokat és dönt a helyezésekről (1–20. hely), a kiemelt dicséretekről (21–40. hely) és dicséretekről (41–60/70. hely).

Mindkét forduló versenyfeladata zárthelyi dolgozatként latin szöveg magyarra fordítása szótár segítségével. A verseny mindkét fordulójára a szöveget a versenybizottság választja ki mindkét kategória számára, melyeket gondos és alapos munkával a kiírásban megadott nyelvi követelményrendszerhez adaptál, bevezetővel és jegyzetekkel lát el.

Az első fordulón született dolgozatok értékelését a tanulók latintanára végzi, aki mindkét kategóriában az 5-ös minősítésű dolgozatokat jogosult a Versenybizottsághoz beküldeni, ha ilyenek nincsenek, akkor a legjobb három négyes minősítésűt. A beküldött dolgozatok közül a Versenybizottság összehasonlító módszerrel kiválasztja és behívja a döntőre az arra érdemeseket, akik létszáma az elért eredménytől függ (kategóriánként kb. 100 fő). A döntőn készült szövegfordításokat a Versenybizottság szegmentált értékelési módszerrel kijavítja, értékeli és rangsorolja.

 

 


(az oldal tetejére)